Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych

Poniżej znadziecie Państwo wyjaśnienie podstawowych pojęć i problemów związanych z obowiązkiem odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Opakowania
- są to wszystkie wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, służące do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, zarówno surowców, jak i materiałów przetworzonych, a także części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu, co dane opakowanie. Mówi o tym art. 3 ust. 1 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Wyróżniamy następujące rodzaje opakowań:
jednostkowe - służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu, w tym przeznaczone do konsumpcji,
zbiorcze - zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszenia jego cech,
transportowe - służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania ich uszkodzeniom, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego.

Odpad opakowaniowy - to wszystkie opakowania (w tym opakowania wielokrotnego użytku) wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach (ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych) z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań

Odzysk
- wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w Załączniku Nr 5 do ustawy.

Recykling
- to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

Wprowadzenie na rynek produktów w opakowaniach
następuje w dacie ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia do obrotu. W przypadku importu produktów w opakowaniach decyduje data dopuszczenia ich do obrotu na terytorium kraju. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach decyduje data wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach.

Wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

 

rodzaj opakowania

poziom recyklingu w %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

opakowania z tworzyw sztucznych

16

17

52

54

56

21,5

23,5

opakowania z aluminium

41

43

43

46

49

49,0

51,0

opakowania ze stali

25

29

18

19

20

46,0

51,0

opakowania z papieru i tektury

49

50

33

37

42

58,0

61,0

opakowania ze szkła

39

41

45

47

48

55,0

61,0

opakowania z drewna

15

15

15

15

15

15,0

16,0

poziom recyklingu (opakowania łącznie)

27

30

35

40

45

50,0

56,0

poziom odzysku (opakowania łącznie)

50

51

53

55

57

58,5

61,0

 


Osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych należy liczyć według następującego wzoru:

o=A / W x 100 [%]
o - osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,
A - wartość masy lub ilości odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi,
W - masa lub ilość wprowadzonych na rynek opakowań lub produktów objętych ustawą.