Regulamin

Regulamin serwisu www.oplata-produktowa.pl
A. Postanowienie ogólne
 
 
§ 1: Informacje ogólne
 
1. Właścicielem strony internetowej www.oplata-produktowa.pl jest spółka prawa polskiego pod firmą INTERSEROH Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kubickiego 17/28,  02-954 Warszawa (zwana dalej "IS" lub "spółką"). Spółce został nadany numer NIP 521-340-99-80 oraz numer REGON 140718909 Spółka zarejestrowana została pod numerem 000025558 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1000 000 zł i został opłacony w całości przed rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  2. Kontakt ze spółką:
Telefon: (22) 742 10 22
Telefaks: (22) 642 07 82
E-Mail : biuro@interseroh.com
3. Za pomocą strony internetowej www.oplata-produktowa.pl (zwanej dalej "Serwisem") IS wykonuje działalność w zakresie automatycznego obliczania - na podstawie wprowadzonych przez użytkownika Serwisu (zwanego dalej „Użytkownikiem”) danych - wysokości opłaty produktowej.
4. Serwis przeznaczony jest jedynie dla Użytkowników poszukujących informacji dotyczących opłat produktowych i ich wysokości. Zakazuje się niniejszym używania Serwisu pośrednikom i innym podobnie działającym podmiotom w celach zarobkowych.
5. Niniejszy regulamin udostępniany jest Użytkownikom Serwisu nieodpłatnie
 
§ 2: Serwis i korzystanie z niego
 
1. Korzystanie z Serwisu jest ogólnie dostępne, jednakże jedynie pod warunkiem zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz Zasad Poufności. Sposobem wyrażenia akceptacji jest naciśnięcie odpowiedniego pola na stronie Serwisu.
2. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, pełnych i rzetelnych danych.
3. IS nie odpowiada za skutki podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub nieaktualnych.
 
§ 3: Obowiązki Użytkownika, zakazy

1. Użytkownik nie ma prawa korzystać z serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.
2. Użytkownik nie ma prawa kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.
3. IS ma prawo zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez uprzedniego ostrzeżenia, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem IS.
4. Niedopuszczalna są działania mające na celu manipulację lub zakłócenie działania Serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, IS zastrzega sobie prawo niezwłocznego wykluczenia takiego Użytkownika z możliwości korzystania z Serwisu.
5. Zakazuje się użytkowania z serwisu w celach komercyjnych.
6. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika (usługobiorcę) treści o charakterze bezprawnym.
 
 
B. automatyczne wyliczenie wysokości opłaty produktowej
 
§ 4: Ogólne

1. Po wprowadzeniu przez Użytkownika wszystkich żądanych danych i naciśnięciu przycisku "Oblicz", Serwis dokona niezbędnych obliczeń i przedstawi Użytkownikowi ich rezultaty.
2. Pomiędzy IS a Użytkownikiem nie dochodzi do nawiązania jakiegokolwiek stosunku umownego (zobowiązaniowego). Działalność objęta tym punktem jest wykonywana przez IS bezpłatnie.
3. IS nie odpowiada za jakiekolwiek błędy w przekazywaniu lub ocenie danych. Serwis nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane dane są aktualne i zgodne z rzeczywistością i nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności.
4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi porównywania lub wycofać się z procesu zawarcia umowy ubezpieczenia.
 
C. Dalsze postanowienia
   
§ 5: Reklamacje

1. W sprawach dotyczących Serwisu Użytkownikom przysługuje prawo składania reklamacji.
2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na następujący adres:
...
3. Postępowanie dotyczące reklamacji nakreślone jest w dokumencie „Postępowanie reklamacyjne” dostępnym na stronach Serwisu.

§ 6: Ograniczenie odpowiedzialności

W ramach świadczenia usług IS odpowiada za inne szkody niż powstałe przez naruszenie zdrowia, życia, lub ciała jedynie o ile opierają się one na umyślnym lub rażąco niedbałym działaniu IS.
 
§ 7: Przetwarzanie danych osobowych

1. IS będzie przetwarzał pozyskane za pomocą serwisu dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez IS.
3. Podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane do rejestracji i utworzenia konta Użytkownika/Klienta.
 
§ 8: Zmiany regulaminu

1. IS zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
2. Zmiany regulaminu dokonane są z chwilą umieszczenia zmienionego regulaminu na stronach Serwisu.
3. Uznaje się, że doręczenie Użytkownikowi zmienionego regulaminu następuje poprzez umieszczenie go na stronach Serwisu.

§ 9: Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Serwis zawiera znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.
2. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Serwisu, informacji i materiałów tam się znajdujących przysługują IS.

§ 10: Przepisy końcowe

1. Do spraw związanych z niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo polskie, a właściwe miejscowo są sądy dla Warszawy-Mokotowa.
2. Stosuje się język polski.